Obchodné podmienky :

 

Základné ustanovenia : 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť. ITES Vranov, s.r.o.Čemernianska 137, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31680259, IČ DPH :SK2020527817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P,  ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ako právnická osoba alebo fyzická osoba/podnikateľ

Tieto podmienky sa vzťahujú len na kupujúceho – podnikateľa, ktorým sa rozumie :

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ďalej len „Kupujúci“

Tieto podmienky sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení obchodnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predaj a jeho obchodné podmienky nie sú určené takejto fyzickej osobe a prípadná objednávka z jej strany nebude akceptovaná.

Predávajúci sa rozumie: ITES Vranov, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“)

Adresa sa rozumie: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky sa rozumie :

ITES Vranov, s.r.o., ul. Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

Prevádzková doba predávajúceho 

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom e mailu:

Otváracia doba (adresa prevádzky):

ITES Vranov, s.r.o., ul. Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

Po – Pia: 7:00 – 15:00

+421 (0)57 44 621 39, +421 (0)57 44 619 61

Miesto dodávky sa rozumie adresa, t.j. sídlo, pokiaľ nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kúpna zmluva a jej náležitosti 

Predmetom kúpnych zmlúv je dodávka tovaru ponúkaného v elektronickom katalógu spoločnosti ITES Vranov, s.r.o., ul. Čemernianska 137, 093 03  Vranov nad Topľou, (prevádzka: ul. Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo) prostredníctvom webových portálov :

nabytok-ambulancia.sk 

ambulancia-nabytok.sk 

nabytokambulancia.sk 

ambulancianabytok.sk 

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú  dňom potvrdenia objednávky predávajúcim , pričom kupujúci je svojou objednávkou viazaný počnúc dňom jej odoslania predávajúcemu.

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe uzatvorenia jednotlivých kúpnych zmlúv. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim.

Objednávka kupujúceho

jej náležitosťami sú: 

 • identifikačné údaje kupujúceho:
 • v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa je to obchodné meno, sídlo, IČO, podľa výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného príslušného registra,
 • kontaktná osoba (osoba oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho),
 • miesto dodávky tovaru, ak nie je zhodné s adresou kupujúceho,
 • číslo tovaru podľa katalógu, názov tovaru, farba tovaru, počet kusov tovaru, jednotková cena tovaru, cena tovaru celkom. 

Objednávka môže byť kupujúcim vyhotovená:

A: písomne a zaslaná poštou na adresu sídla predávajúceho, resp. jeho prevádzky, alebo zaslaná e-mailom na e-mailovú adresu nabytok@ites.sk.

B: prostredníctvom internetového e-shopu po korektnej registrácii kupujúceho osoby vložením požadovaného tovaru do virtuálneho košíka ktorý je súčasťou e-shopu a po odoslaní objednávky.

 Potvrdenie objednávky predávajúcim

Obsahuje  identifikačné údaje predávajúceho,

 • špecifikácia množstva a typu tovaru,
 • špecifikácia ceny,
 • dátum dodania tovaru a podmienky jeho dodania,
 • platobné podmienky,
 • prípadne iné náležitosti.

Záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy je záväzok, ktorého rozsah je definovaný v potvrdení objednávky. Predávajúci potvrdí objednávku najneskôr do 3 pracovných dní.  Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky (resp. proforma faktúra v prípade zálohovej platby) zo strany predávajúceho bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo poštou.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, sa spravujú výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú prejednávané súdmi Slovenskej republiky.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do dvoch kalendárnych dní odo dňa, kedy obdržal potvrdenie objednávky. Má sa za to, že potvrdenie objednávky bolo doručené v deň jeho odoslania kupujúcemu a to na emailovú adresu uvedenú v objednávke Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odvolať (stornovať) záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len za podmienok ustanovených v týchto obchodných podmienkach a v platnej právnej úprave.

Odvolanie (storno) objednávky alebo odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou e-mailom na e-mailovú adresu nabytok@ites.sk  v stanovenej dobe a následne doručené poštou formou doporučeného listu. Doporučený list musí byť doručený predávajúcemu najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia storna zaslaného kupujúcim prostredníctvom emailu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo odvolá (stornuje) záväzne vystavenú objednávku bez toho, aby takéto konanie kupujúceho preukázateľne zapríčinil predávajúci, vyhradzuje si predávajúci právo postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

 • pokiaľ je možné stornovať tovar vo výrobe, bude odvolanie (storno) alebo odstúpenie od zmluvy akceptované bez akýchkoľvek opatrení zo strany predávajúceho,
 • pokiaľ nie je možné tovar stornovať vo výrobe, prípadne pokiaľ je už pripravený na vyskladnenie, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať stornovací poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednávky,
 • predchádzajúce dva odseky môžu byť spoločne uplatnené i v rámci jednej objednávky.

 

Termíny dodávok a dodacie podmienky 

Výrobky objednané podľa katalógu alebo prostredníctvom e-shopu sa predávajúci zaväzuje dodať v lehote od 3 do maximálne 21 pracovných dní po uhradení zálohovej faktúry kupujúcim. Termín dodania pre jednotlivé objednávky je vždy uvedený na potvrdení objednávky.

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetky výrobky, ktoré objednávajúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže. Predávajúci neručí za chybné informácie a omyly v objednávke, vzniknuté konaním zo strany kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať dodávku tovaru aj čiastočnými dodávkami. Servis, a to záručný aj pozáručný, je zabezpečený pre všetky predávané výrobky, ktorých funkčnosť si vyžaduje túto službu. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdiť prevzatie tovaru zástupcovi predávajúceho odtlačkom pečiatky a podpisom na dodacom, resp. prepravnom liste, s uvedením dátumu prevzatia tovaru a aj čitateľne uvedeného mena preberajúceho.

Doprava, vynáška a montáž tovarov

Predávajúci zabezpečí dopravu tovarov v hodnote 350,00 Eur bez DPH a vyššej ku kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky na svoje náklady. V prípade dodania tovaru v celkovej cene do 349,00 Eur bez DPH (vrátane) si predávajúci bude účtovať poplatok za dopravu vo výške 25,00 Eur bez DPH.

V prípade objednávky vynášky tovarov, montáže tovarov alebo oboch služieb súčasne zo strany kupujúceho budú tieto zabezpečené predávajúcim len na základe požiadavky kupujúceho a to na jeho náklady podľa cenovej ponuky predávajúceho.

Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru kupujúcemu podľa INCOTERMS  DAP (dodanie tovaru k zákazníkovi na miesto určenia). V prípade ak kupujúci požaduje doručenie tovaru vlastnou dopravou, bude dodávka uskutočnená podľa INCOTERMS  FCA (uvoľnenie tovaru k preprave zabezpečenej kupujúcim). V tomto prípade je kupujúci zodpovedný za realizáciu prepravy, poistenie a reklamácie počas prepravy. V prípade uplatnenia INCOTERMS  FCA nevzniká kupujúcemu nárok na refundáciu nákladov spojených s prepravou a dodaním.

Kupujúci, je povinný, aby bezprostredne pri dodaní tovaru skontroloval stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. 

 Nebezpečenstvo poškodenia

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru od dopravcu v mieste určenia (podľa INCOTERMS DAP) alebo priamo v sklade predávajúceho pred nakládkou tovaru (podľa INCOTERMS FCA). Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a to v rozsahu jeho balenia, množstva, akosti a vyhotovenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho v plnom rozsahu platí ustanovenie § 428 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

Platobné podmienky a ceny 

V cenách uvedených v katalógu predávajúceho nie je zahrnutá zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty. Celková cena dodaného tovaru sa môže líšiť od cien uvedených v katalógu prípadne na webovej stránke predávajúceho v závislosti od množstva objednaného tovaru kupujúcim prípadne aktuálnej akcie predávajúceho. V takomto prípade je predávajúceho ako aj kupujúceho záväzná cena uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Zmena cien je vyhradená. 

Predávajúci je povinný po dodávke tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu do 15 kalendárnych dní. Faktúru je Predávajúci oprávnený zaslať aj elektronickou formou na email uvedený v objednávke kupujúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške 100 % hodnoty objednávky. Platba na dobierku nie je možná. 

Výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny kupujúcim.

Záručná doba a reklamácie 

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo). Ak je potrebné pre uplatnenie záruky sériové číslo výrobku, takýto výrobok má na sebe umiestnený štítok s týmto sériovým číslom. Dĺžka záruky na všetky tovary je minimálne 36 mesiacov.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v katalógu pri príslušnom výrobku.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu predávaného tovaru 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom dlhšia záruka je vždy špecifikovaná v katalógu pri príslušnom výrobku.

Reklamácie zjavných vád a poškodení je kupujúci povinný uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva ihneď pri prevzatí alebo dodaní tovaru, a to len písomne, pričom kupujúci poznamená túto skutočnosť na dodacom liste.

V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu bezplatne dodaný náhradný tovar, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude uskutočnená oprava poškodeného tovaru. V prípade, ak sa v priebehu opravy poškodeného tovaru zistí, že táto nie je možná, bude kupujúcemu dodaný náhradný tovar.

Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje 30 dní. Záruka k tovaru zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, štítkov so sériovým číslom pokiaľ sú na výrobku umiestnené,
 • neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, pričom dokumentáciu je predávajúci povinný dodať iba na vyžiadanie kupujúceho,
 • ak bol tovar poškodený živelnou pohromou,
 • ak bol tovar poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, pričom dokumentáciu je predávajúci povinný dodať iba na vyžiadanie kupujúceho,

Pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho hradí kupujúci a to vo výške 50%.

Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). 

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť.

Vis major

Ak vzniknú nejaké okolnosti, ktoré neumožňujú plné alebo čiastočné plnenie ktorejkoľvek zo zmluvných strán, menovite: požiar, živelné pohromy, štrajky, vojny, alebo iné okolnosti nezávislé od zmluvných strán, termíny stanovené pre plnenie záväzkov budú odložené tak dlho, ako spomenuté okolnosti a ich následky pôsobia.

Ochrana osobných údajov kupujúceho ako spotrebiteľa 

Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č.18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci týmto vyhlasuje, že predávajúcemu dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ust.§13, pričom tento súhlas dáva dobrovoľne a udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti. 

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa pracoviska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej iba ak „osobné údaje“). 

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. 

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania udeleného súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, aj prostredníctvom tretích osôb, aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. 

Záverečné ustanovenia 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.10.2019 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Ites Vranov, s.r.o.

 

Add to cart